• PBZN
  • PBZN


Важни изисквания за вашата безопасност

Бутилките трябва да се пълнят с газ до 2/3 от максималното възможно количество, като контрола за допустимост е необходимо да се извършва на тегловен принцип.

Не се допуска бутилки за газ с обем над 5 dm3 да се превозват с обществен транспорт.

Бутилките с газ трябва да отстоят:

  ▪   от отоплителни радиатори - най-малко       на 1 m;

  ▪   от съоръжения със скрит пламък -       най-малко на 1,5 m;

  ▪   от камини, пещи и други източници с открит огън - най- малко на 5 m.

Самите бутилки, като съдове под налягане, трябва да се проверяват чрез хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.

Гъвкавите присъединяващи маркучи (захранващи шлангове) трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан, да имат съответната маркировка за срок на експлоатация и да не са по-дълги от 1,5 метра. При всеки монтаж на нова бутилка оглеждайте гъвкавия маркуч – да не се прегъва, да не се нагрява, да не е прекъснат на мястото на скрепителните скоби. Производителите препоръчват гъвкавите маркучи да се подменят на всеки 2 години.

Редуцир-вентила на бутилката трябва да осигурява херметичност, а това е така само, ако е поставен правилно и мембраната и гуменото уплътнение са в изправност. Вентилите се проверяват на всеки 5 години.

Газовите печки, бойлери и всички други уреди и инсталации се монтират от сертифицирани фирми. В процеса на експлоатация те подлежат на проверка от специализирани сервизни фирми, оторизирани от държавните органи за технически надзор, минимум един път годишно.


Комините на газовите уреди се почистват, както следва:

  ▪   тухлените комини на газови водонагреватели и газови уреди за готвене в обществено       обслужващи сгради - на всеки 3 месеца;

  ▪   комини, изработени от огнеупорни материали (азбестоциментови и керамични тръби       или огнеустойчив бетон) или облицовани отвътре с метална обшивка - на всеки 12       месеца;

  ▪   всички други комини (на отоплителни печки, котли и др.) - в началото на отоплителния       сезон.


Гаражите за автомобили с автомобилна газова уредба (АГУ) трябва да имат постоянно действаща вентилация, а за подземните гаражи се изисква:

  ▪   вентилация най-малко с трикратен въздухообмен за 1 h;

  ▪   автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение;

  ▪   газсигнализатори.


Сигнализаторите за газ се проверяват от орган за контрол, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", най-малко веднъж на 12 месеца.

Разглобяемите съединения на монтираните в помещения газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца.

Заземителните инсталации на газовите съоръжения и инсталации се проверяват веднъж годишно, както и след всеки ремонт или преустройство.

Ремонтирането, поддържането и преустройването на газови съоръжения, газови инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди, АГУ и бутилкови инсталации се извършват от лица, получили разрешение за извършване на такава дейност от председателя на ДАМТН или от оправомощени от него длъжностни лица от ГД "ИДТН".

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.