• PBZN
  • PBZN


П Р О Т О К О Л

София, 14 юли 1878 г.

Присъствали: Штабел капитан Паулин – председател

Членове: Димитър Коцев, Иван Андонов, Стоян Цветков, Димитрий Михайлов, Хавъз Садула, Самуил Давид

Разгледали:

1. Въпроса за осветлението на града.

2. Въпроса за пожарната команда.


По 2 въпрос: За пожарната команда и потушаването на пожарите. Като се вземе предвид уже набавените градски пожарни инструменти и всичко материално, отнасящо се до пожарната команда, се намери достатъчно засега пред нуждите на местото. Само числото на работниците пожарникари е недостатъчно, допълнението на които обаче да стане с поставяне хора със заплата, което се намира твърде тежко. Затова се одобри мнението да се задължат по един начин да взимат участие в потушаването на пожарите и градските жители по родове и съсловия.

Постановили:

А) Да се задължат от градските съсловия в случаи на пожари да отпущат помагачи: кацарите – хора с кофи, механджиите от същото съсловие – със секири, останалите съсловия – терзийско и ахтарско – за набавяне някои инструменти за пожарната команда.

Б) Което съсловие не се съобрази с настоящото постановление, Съветът ще подложи на денежно наказание.

В) Да се разпореди звъненето на камбана при пожар да става от две точки в града, както и стражарите по отделенията да кричат низ улиците, за да обявяват местото на пожара и нуждата да се притичат на помощ.

Г) Засега се намира достатъчно звъненето на камбана да става от минарето при правителствения дом и звънарната (камбанарията – б.р.) при Съборната църкв


Съвместните действия на гасителната и жандармската служба (полицията) са регламентирани в официално писмо до кмета на града - документ № 471 от 18.03.1880 г. на Главно управление на полицията:

“При всяка тулумба да има във време на пожар приставели по няколко жандарми, на които грижата ще бъде да намират хора да теглят тулумбата и вода с бъчвите.”

“Полицмейстора или неговия помощник сам трябва да се намери на мястото на пожара и управлява лично ако не цялата работа на гасението, то поне действията на своите жандарми, а не да стои безучастен зрител...”

Взаимодействието на полицаите и пожарните команди е регламентирано и в Закон за полицията от 1889 г., обявен с Указ № 571 на княз Фердинанд І:

“чл.28. Полицията взема мерки за изгасяване и ограничение пожарите в градовете, селата и горите, за спасение хората и техния имот в случай на пожар, наводнение, буря и други подобни ...”

“чл.123. Пожарните команди в градовете, в стопанско и административно отношение, зависят от общинските управления. Но във време на пожар, те напълно се подчиняват на разпорежданията на окръжните управители, околийските началници и приставите.”

Последните в чл.5 на същия закон са определени като органи на полицията.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.