• PBZN
  • PBZN


Сигнали от 112

Оперативният център (ОЦ) организира управлението, осъществява непрекъснато взаимодействие и поддържа постоянна връзка с дежурните екипи на СДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на столицата.

Служителите в оперативния център работят на 24 часово непрекъснато дежурство, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината.

Какво правим:
  ▪  След получаване на сигнал от единен европейски номер 112, служителите от      Оперативния център веднага изпращат дежурния екип, в чийто район е възникнало      произшествието.
  ▪  Те управляват и контролират дежурните екипи, извършващи пожарогасителна и      спасителна дейност и при необходимост привличат допълнителни сили и средства.
  ▪  Чрез Оперативния център се организира взаимодействието и координацията с      регионалните и областни структури на министерствата, органите на изпълнителната      власт, ведомствата, неправителствени организации, юридически или физически лица и      екипите за реагиране при бедствия, пожари и извънредни ситуации за овладяване и      преодоляване на последствията от тях.

Сигналите, които се получават от единен европейски номер 112, не са само за пожари. Нашите екипи реагират и на произшествия и инциденти като:

  ▪  свличане на земни маси;
  ▪  наводнения;
  ▪  химически инциденти, свързани с опасни вещества и материали;
  ▪  отстраняване на опасно наклонени и паднали дървета и клони.

В ОЦ е разположена комуникационно - информационната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия. От крайни акустични устройства (сирени) се излъчват акустични сигнали и гласова информация, чрез които населението се предупреждава и информира за предстоящо или възникнало бедствие, за динамиката в неговото развитие, за мерките за неговото ограничаване и овладяване и за необходимото поведение и действия на гражданите.

Какво друго правим, освен приемането на обаждания за произшествия:
  ▪  Ежедневно, на база получена от районните служби информация, се изготвят бюлетин и      справки за състоянието на оперативната обстановка.
  ▪  Актуализира се наличната информация за служители и пожарна и спасителна техника на      дежурство.
  ▪  Актуализира се базата данни за контакти с други служби и оперативни процедури.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.