• PBZN
  • PBZN


Контролна дейност

Държавният противопожарен контрол включва контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване, сградите и технологичните съоръжения и инсталации; контрол върху производството, вноса, търговията и експлоатацията на изделия, машини и съоръжения във връзка с пожарната безопасност; контрол за съответствието на влаганите в строежите продукти с нормативните продукти за пожарна безопасност.

Служителите от СДПБЗН участват в:

  ▪  извършването на комплексни, контролни, тематични проверки и такива по постъпили      предложения и сигнали;
  ▪  изработването на правила и норми за пожарна безопасност и спасяване при пожари,      бедствия, аварии и катастрофи.

Извършват проверки и изготвят удостоверителни документи (сертификати, протоколи, становища) по писмени искания на физически и юридически лица.

Едновременно с това, те организират създаването и обучението в младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" на територията на Столична община, както и провеждането на областно състезание с МПО "Млад огнеборец".Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.