• PBZN
  • PBZN


Гасене на пожари

При получаване на съобщение за пожар, дежурният диспечер се стреми да събере изчерпателна и вярна информация от обаждащия се гражданин за:

  ▪  точния адрес на обекта, в който е възникнал      пожара;
  ▪  предназначението и вида на обекта;
  ▪  има ли застрашени хора и опасност за      съседните сгради и съоръжения.

На основата на събраната информация се изпращат екипи за пожарогасене, извършване на спасителна дейност, оказване на първа долекарска помощ и др. Пожарните автомобили се придвижват по най-бързия и пряк маршрут до мястото на пожара, използвайки светлинни и звукови сигнали. При пристигане на мястото на произшествието пожарникарите установяват:

  ▪  наличието на застрашени хора, техния брой, местата, където се намират, пътищата и      начините за спасяването им;
  ▪  наличието и необходимостта от извършване на евакуация на културни ценности, ценно и      скъпо имущество и материали, начините за извършване на евакуацията или защитата им      на място;
  ▪  характера на произшествието, обекта на пожара, размерите, вида на строителната      конструкция и главното направление на разпространение на пожара;
  ▪  опасността от експлозия, отравяне, обгазяване, облъчване, срутване, пропадане и др.;
  ▪  наличието на електроинсталации и съоръжения под напрежение, комуникации за      природен газ, комуникации на топлопреносната мрежа и стационарни инсталации за      газ пропан-бутан и друг видове комуникации (вентилационни системи, тръбопроводи и      комуникации за кислород, азот, райски газ, най-често срещани в болничните заведения);
  ▪  наличието на опасни химически вещества, източници на йонизиращи лъчения, взривни      вещества и други материали, представляващи опасност за хората, сградите,      материалните и културни ценности;
  ▪  необходимостта от предприемане на действия за извършване на операции по      разкъртване и разглобяване на конструкции на сградата;

Работата на пожарникарите протича в тежка и напрегната обстановка, при високи температури, в задимена и токсична среда. Това изисква пълна концентрация на моралните и физически сили, психическа устойчивост и себеотрицание.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.